วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านสระลุมพุก เข้าศึกษาดูงานการบริหารการจัดการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) ณ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค