โรงเรียนบ้านสระลุมพุก

🎉ขอแสดงความยินดีกับ ผู้บริหาร และ ครู ที่ได้เข้าร่วมคัดเลือกผลงานดีเด่นกิจกรรมในโครงการโรงเรียนคุณธรรรม สพฐ.ระดับเขตพื้นทีีการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้แก่

1.ผู้อำนวยการฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร

“10,000 คุรุชน คนคุณธรรม”ผู้บริหาร

⭐ระดับดีมาก⭐

2.นางสาวคชาภรณ์ พวงมาลัย

“10,000 คุรุชน คนคุณธรรม ครูผู้สอน

⭐ระดับดีมาก⭐

🔻โครงการเพชรเสมากาญจน์ 2🔻

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม

1.นางอมรรัตน์ กระต่าย 🏅เหรียญทองแดง🏅

🚩การแข่งขันการนำเสนอโครงงานคุณธรรมจองนักเรียน “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.”

✍️ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก 🏅เหรียญทอง🏅

1.เด็กชายณัฐนนท์ ศุภราช

2.เด็กหญิงจิราพัชร จูมแพง

3.เด็กหญิงวิชญาดา สุวรรรศรี

You may also like...