19 กันยายน 2565

โรงเรียนบ้านหลุมหิน นำโดยนางสาวธัญชนก ดอกพรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมหิน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรและนักเรียน

ขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยการขับเคลื่อนในโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ดังนี้

1.เราจะร่วมมือกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

2.เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและ ชุมชนให้เป็น รูปธรรมและมีความยั่งยืน

3.เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตว์สุจริตระหว่างโรงเรียน และชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน