โรงเรียนบ้านหลุมหิน คณะครู เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ของข้าราชการครู

⛳️โรงเรียนบ้านหลุมหิน คณะครู เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ของข้าราชการครูโดยมีคณะกรรมการเข้ารับการประเมินดังนี้

1. นางสาวธัญชนก ดอกพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมหิน

2. นายสมาน สีสังข์งาม ผู้ทรงคุณวุฒิ

3. นางวันเพ็ญ การะภักดี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดนาพระยา

โรงเรียนขอขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านมา ณ ที่นี้

You may also like...