โรงเรียนวัดเบญพาด “ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง(PA)”(26 กันยายน 2565)

การประเมินผลการปฎิบัติงานตามข้อตกลง(PA)
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง ครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โรงเรียนวัดเบญพาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต2

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พศ.2565
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อทองใบ โรงเรียนวัดเบญพาด

Previous post วันพุธที่  14  กันยายน  2565  ดร. ยลพรรษย ศิริรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านซ่อง โดยมีกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน เช่น ยาเสพติดภัยร้ายใกล้ตัว โรคจากการประกอบอาชีพ โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคเอดส์ โรคเหา โรคฟันผุ  และมาแยกขยะกันเถอะ เพื่อนักเรียนใด้รับความรู้และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
Next post “โครงการมอบทุนการศึกษาชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดกาญจนบุรีและสร้างความมั่นคงทางอาหารมอบเมล็ดพันธ์ผัก แบ่งปันรัก หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียน” ณ โรงเรียนบ้านหลุมหิน