โรงเรียนวัดเบญพาด “ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง(PA)”(26 กันยายน 2565)

การประเมินผลการปฎิบัติงานตามข้อตกลง(PA)
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง ครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โรงเรียนวัดเบญพาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต2

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พศ.2565
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อทองใบ โรงเรียนวัดเบญพาด

You may also like...