โรงเรียวัดบ้านทวน จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ๒๐ กันยายน

โรงเรียนวัดบ้านทวนจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ๒๐ กันยายน

องค์การสหประชาชาติ (UNITED NATIONS) ได้ประกาศให้ปี พ.ศ.๒๕๒๕ เป็นปีเยาวชนสากล และขอให้ประเทศชาติสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชน สากล ภายใต้คําขวัญ

“ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” (Participation, Development and Peace)

เพื่อที่จะมุ่งเน้นให้เยาวชน ซึ่งหมายถึงหนุ่มสาวที่มีอายุ ตั้งแต่ ๑๘ – ๒๕ ปี ได้ตระหนักถึงความสําคัญของตนเองที่ จะเป็นพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต และ สามารถช่วยสร้างเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงาน เยาวชนแห่งชาติ (สยช.) ในขณะนั้น จึงได้เสนอต่อ คณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบให้มีวันเยาวชน แห่งชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๒๘ กําหนดให้วันที่ ๒๐ กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชน แห่งชาติ

ความสําคัญ ของวันที่ ๒๐ กันยายน

วันที่ ๒๐ กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชน แห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ ๕ และ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ ซึ่งทั้งสองพระองค์ ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ในขณะที่ ยังทรงพระเยาว์ จึงถือได้ว่าเป็นวันสิริมงคลที่เยาวชน ควรสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ เยาวชนจึงควรกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง และประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ ประเทศชาติ เฉกเช่นยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์

You may also like...