Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ต.ค.65
Next post วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2565 การประชุมการดำเนินการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) และการจัดทำโครงการปีงบประมาณ 2566