โรงเรียนวัดเบญพาด” ประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบแผนฯตามแนวActive Learning”(12ตค.65)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนว
Active Learning

วันที่ 12 ตุลาคม 2565
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อทองใบ นนฺทิโย
โรงเรียนวัดเบญพาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2

You may also like...