ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษา ที่เกิดขึ้นภายหลังการพิจารณาย้ายประจำปี พ.ศ.2565 เพิ่มเติม จำนวน 13 อัตรา รายละเอียดดังเอกสารแนบ