“การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2565”

“การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2565” ตอนที่ 6

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 , รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2565

ในการนี้ นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้มอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษา ดังนี้

📍กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

1. การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

2. การคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

3. การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในเขตอำเภอท่ามะกา ระดับเพชร เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 สมัยที่ 2 และ สมัยที่ 3 จำนวน 4 โรงเรียน

📍กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

1. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณการประกวด Best Practice การนิเทศภายในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5 รางวัล

2. มอบเกียรติบัตร คณะวิจัย เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3. มอบเกียรติบัตร โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ(My School Project) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4. มอบเกียรติบัตร ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์(ITA Online) จำนวน 23 โรงเรียน

5. มอบป้าย การประกวด/แข่งขันกิจกรรมการท่องสูตรคูณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 จำนวน 80 โรงเรียน

📍หน่วยตรวจสอบภายใน

ผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษาในสังกัดตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565 ของสถานศึกษา

You may also like...