Category: ข่าวกิจกรรมสำนักงาน

การตรวจเยี่ยมและร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เ...

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและการเรียนรู้การใช้ระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education Platform)

ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา...

พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา

วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เว...

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 โดย สพฐ. ณ วัดพญาภู พระอารมหลวง ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.0...

เข้าร่วมพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ณ ศาลาการเปรียญ วัดพญาภู จังหวัดน่าน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.0...