” การประชุมพิจารณาการดำเนินงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด “

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประธานศูนย์ประสานงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด พร้อมด้วย นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากรณ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1, นายอรัญ เทือกขันตี รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายบุญส่ง โซยรัมย์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายประธาน โพธิ์แท่น รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3, นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4, นายสมศักดิ์ ฉันทปราโมทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ , นางคณาพร ปิ่นกุมภีร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมพิจารณาการดำเนินงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

You may also like...