20 – 27 ต.ค.65 คณะครูโรงเรียนวัดบ้านทวน ได้ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์