ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่องมอบเกียรติบัตรและป้ายประกวดให้คณะครูโรงเรียนบ้านซ่อง โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า และโรงเรียนบ้านไพรงาม 1.โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ(My School Project) 2.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์(ITA Online) และ3.กิจกรรมการท่องสูตรคูณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

You may also like...