กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โรงเรียนบ้านโครช

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางสาวพิมพ์พิชชา  บุญสืบสันติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านโคราช ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวัน     ลอยกระทง ประจำปี 2565 เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โดยฝึกให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกระทง เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้แก่นักเรียน

และในเวลา 17.00 น. ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูได้เข้าร่วมงานวันลอยกระทง ณ วัดตรีมิตรประดิษฐาราม จ.กาญจนบุรี เพื่อ   สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีของไทยให้คงอยู่สืบไป

You may also like...