โรงเรียนบ้านซ่อง เข้าประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์ SP ห้วยกระเจา 1 ณ โรงเรียนบ้านนาใหม่

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอความร่วมมือ ผู้ปกครอง และนักเรียน สมัครเข้าเป็นสมาชิก (Active User) ในระบบ MOE Safety Center
Next post โรงเรียนบ้านซ่อง เข้าประชุมออนไลน์ผ่านZoom โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ในระยะ 5 ปีแรกของแผน(พ.ศ.2560-2564) โดยผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ศูนย์วิจัยและประเมินระบบ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย