โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน

วันที่ 27 ตุลาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2565

นายดิเรก พันธุ์ภักดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ของโรงเรียนวัดตะคร้ำเอนกล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ นางสาววารุณี ตะโกภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ดำเนินการประชุมชี้แจงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียน และร่วมให้ความเห็นชอบในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 3 ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา

You may also like...