โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอขอบคุณคณะวิทยากรจิตอาสา 904 (หน่วย : กก.ตชด.13) ที่ได้เข้ามาจัดกิจกรรม จิตอาสา สอนคุณธรรมจริยธรรมในเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล

10 ต.ค.65 โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอขอบคุณคณะวิทยากรจิตอาสา 904 (หน่วย : กก.ตชด.13) ที่ได้เข้ามาจัดกิจกรรม จิตอาสา สอนคุณธรรมจริยธรรมในเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในห้องเรียน ในสังคม การเล่นอย่างปลอดภัย ไม่ให้ทะเลาะกัน รังเเกกัน เเละมาร่วมทำกิจกรรมสนุก ๆ กับนักเรียน

Previous post โรงเรียนบ้านซ่อง เข้าประชุมออนไลน์ผ่านZoom โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ในระยะ 5 ปีแรกของแผน(พ.ศ.2560-2564) โดยผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ศูนย์วิจัยและประเมินระบบ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Next post กิจกรรมวันลอยกระทง สืบสานประเพณีโรงเรียนบ้านบึงวิทยา