การสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านโคราช

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นางสาวพิมพ์พิชชา บุญสืบสันติ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนบ้าน   โคราช ดำเนินการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 จำนวน 32 คน แบ่งเป็นการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 25 คน และการสอบธรรมศึกษาชั้น จำนวน  7 คน ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านโคราช

You may also like...