โรงเรียนบ้านสระลุมพุก นิเทศ ติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านสระลุมพุกขอขอบคุณ นางสาวพันวนา พัฒนาอุดมสินค้า และนางสาวสุวิมล ภูริเภรีฤกษ์ ได้นิเทศ ติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิชาคณิตศาสตร์ได้มีการสังเกตชั้นเรียนและให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่ครูผู้สอน ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์ร่วมวิเคราะห์ Test Blueprint กับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2565 สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของสพป.กาญจนบุรีเขต 2 จุดเน้นที่ 9 เลิศล้ำผล RT, NT O-NET ณ โรงเรียนบ้านสระลุมพุก

You may also like...