โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน

กิจกรรมปฐมวัย ตามมาตรการสถานศึกษาปลอดภัย

นายนรา อาดปักษา หัวหน้างานบริหารทั่วไป และคุณครูระดับชั้นอนุบาล 1-3 จัดกิจกรรมซ้อมแผนเผชิญเหตุ ให้ความรู้กับเด็กปฐมวัยในกรณีที่เด็กติดอยู่ในรถ ไม่ว่าจะเป็นรถส่วนตัวหรือรถรับ-ส่งนักเรียน เป็นการฝึกให้เด็กรู้จักสังเกต ขอความช่วยเหลือและเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่คับขัน ไม่ว่าจะเป็นการสังเกตหาที่เปิดประตูหรือกดแตร สัญญาณไฟฉุกเฉิน การลดกระจกประตูรถ เพื่อขอความช่วยเหลือ

You may also like...