ขอขอบคุณผู้ประสานงานขอบริจาคทุนการศึกษา คุณครูธงชัย จุลทรักษ์
ขอขอบคุณผู้บริจาคทุนการศึกษา คุณธรรมนูญ จันทรอำพร มอบทุนการศึกษาจำนวนเงิน 10,000 บาท
ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเบญพาด

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
ณ ศาลาอนุสรณ์ 85 ปีโรงเรียนวัดเบญพาด