คุณครูแฮเรียท และคุณครูเจนนิเฟอร์ จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มทักษะทางภาษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดตะคร้ำเอนในระดับชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษา โดยนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา