Category: จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

ศูนย์ประสานงานการรับสมัครคัดเลือกฯ ครูผู้ช่วย กรณีทีี่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษปี พ.ศ.2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต