โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอขอบคุณคุณหมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน ที่ได้เข้ามาฉีดวัคซีนโควิด ไฟเซอร์เข็มที่ 3 ให้กับนักเรียนที่มีอายุ 5 – 11 ปี ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้านทวน

13 ธ.ค.65 ขอขอบคุณคุณหมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน ที่ได้เข้ามาฉีดวัคซีนโควิด ไฟเซอร์เข็มที่ 3 ให้กับนักเรียนที่มีอายุ 5 – 11 ปี ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้านทวน

Previous post <strong>วันที่ 13 ธันวาคม 2565  นำโดย ศน.ชลณา ม่วงหวาน และ ศน.จริมจิต สร้อยสมุทร เข้านิเทศ ติดตาม เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมในการทดสอบความสามารถใน    การอ่าน (RT)  และการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ครูผู้สอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และครูผู้สอนภาษาไทยและคณิตศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน</strong>
Next post <strong>การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทำเนียบแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนห้วยกระเจา 1 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนห้วยกระเจา 2 และศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน    ห้วยกระเจา 3  นำโดย ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูวิชาการ และศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ศน.ชลณา ม่วงหวาน  ศน.จริมจิต สร้อยสมุทร ศน.ช่อทิพย์  อินทรักษา ร่วมวิเคราะห์  ในวันที่ 13 ธันวาคม 2565  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านซ่อง</strong>