ประชาสัมพันธ์ประกาศการงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

Previous post ประกาศผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันผลงานสือสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ.2565 ระดับประเทศ
Next post ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “รักษ์กระดาษ” โรงงานวังศาลา