โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”

วันพฤหัสบดี ที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อร่วมวางแผนปรึกษา หารือและแนวทางการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ และ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี นางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระลุมพุก ได้เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสระลุมพุก เวลา 10.00 -12.00 น. ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านที่มาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้

You may also like...