แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

Previous post ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Next post ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2566