การนิเทศชั้นเรียน “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” และการการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศการนิเทศชั้นเรียน “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” และ

วันที่ 18 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านโคราช ได้รับการนิเทศชั้นเรียน “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย ศน.หงส์หยก ปลาตะเพียนทอง

วันที่ 19 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านโคราช ได้รับการการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดย ศน.    ธมนต์อร ทองยัง และ ศน.สุวิไล จันทร์สนอง

You may also like...