การประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

Previous post ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนนิกส์สำหรับการติดต่อสำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต1ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
Next post การเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงสาธารณรัฐคาซัคสถาน