โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น จัดกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

💐💐วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2566โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น นำโดยนายจามร วรรณากาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกันจัดกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยการจัดกิจกรรมในครั้ง เน้นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และตระหนักถึงคุณค่าของกีฬาพื้นบ้าน ตลอดการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย เพื่อให้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ขอขอบคุณงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลอุโลกสี่หมื่น ที่ได้จัดสรรงบมาณสนับสนุนในครั้งนี้ และขอขอบคุณ กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่มอบทุนทรัพย์ ของรางวัล และขนม ที่มอบให้กับทางโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์และการสนับสนุนจากทุกท่าน ด้วยดีเสมอมา

#เรียนใกล้บ้านมีคุณภาพมีคุณธรรม

#โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น

You may also like...