การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

Previous post ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
Next post ประชาสัมพันธ์ขอความเชิญบุคลากรร่วมรำอาศิรวาท ในงานเทิดพระเกียรติแด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช