โรงเรียนวัดเบญพาด “ทดสอบPRE O-NET”(6กพ.66)

ทดสอบ PRE O-NET
วิชาคณิตศาสตร์ ตามแนว Test Blueprint
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนวัดเบญพาดเข้ารับการทดสอบ PRE O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ตามแนว Test Blueprint ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
โดยศน.พันวนา พัฒนาอุดมสินค้า ได้เข้านิเทศ ติดตาม ประเมินการทดสอบ PRE O-NET วิชาคณิตศาสตร์

Previous post โรงเรียนบ้านซ่อง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 การประเมินกิจกรรม ” รู้จัก ก-ฮ ไม่รอ ป.1″ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 เป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการอ่าน ขอขอบพระคุณ ศน.คณาพร ปิ่นกุมภีร์ ข้าราชการบำนาญ เป็นผู้ประเมินและพร้อมให้คำแนะนำทักษะด้านการอ่านของผู้เรียน
Next post โรงเรียนวัดเบญพาด “ประชุมPLC วPA”(4กพ.66)