ทดสอบ PRE O-NET
วิชาคณิตศาสตร์ ตามแนว Test Blueprint
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนวัดเบญพาดเข้ารับการทดสอบ PRE O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ตามแนว Test Blueprint ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
โดยศน.พันวนา พัฒนาอุดมสินค้า ได้เข้านิเทศ ติดตาม ประเมินการทดสอบ PRE O-NET วิชาคณิตศาสตร์