การประชุม PLC
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (ว PA)

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อทองใบ โรงเรียนวัดเบญพาด