โรงเรียนวัดเบญพาด “ประชุมPLC วPA”(4กพ.66)

การประชุม PLC
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (ว PA)

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อทองใบ โรงเรียนวัดเบญพาด

Previous post โรงเรียนวัดเบญพาด “ทดสอบPRE O-NET”(6กพ.66)
Next post ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑