โรงเรียนวัดเบญพาด “ทดสอบPre O-Net รอบ2”(10กพ.66)

ทดสอบ PRE O-NET ชุดที่ 2
วิชาคณิตศาสตร์ ตามแนว Test Blueprint
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนวัดเบญพาดเข้ารับการทดสอบ PRE O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 ตามแนว Test Blueprint ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
โดยศน.พันวนา พัฒนาอุดมสินค้า ได้เข้านิเทศ ติดตาม ประเมินการทดสอบ PRE O-NET วิชาคณิตศาสตร์

You may also like...