การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

Previous post ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566
Next post ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2