การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET โรงเรียนบ้านหลุมหิน

11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566

O-NET (Ordinary National Educational Test) : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อทดสอบ ความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนบ้านหลุมหิน นำโดยนางสาวธัญชนก ดอกพรม พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้นำนักเรียนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ทั้งสองระดับชั้น พร้อมทั้งโรงเรียนบ้านหลุมหินได้เป็นสนามสอบของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ในการนี้ทางโรงเรียนได้มีการจัดติว ทบทวนความความรู้ให้กับนักเรียนก่อนเข้ารับการทดสอบเป็นเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนีความพร้อมในการทดสอบครั้งนี้

Previous post วารสารข่าวสารหระชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหลุมหิน ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 5/2566
Next post ประชาสัมพันธ์ E – Book “เมื่อเผชิญความเปลี่ยนแปลง จะเข้มแข็งได้อย่างไร” ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ