การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET โรงเรียนบ้านหลุมหิน

11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566

O-NET (Ordinary National Educational Test) : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อทดสอบ ความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนบ้านหลุมหิน นำโดยนางสาวธัญชนก ดอกพรม พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้นำนักเรียนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ทั้งสองระดับชั้น พร้อมทั้งโรงเรียนบ้านหลุมหินได้เป็นสนามสอบของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ในการนี้ทางโรงเรียนได้มีการจัดติว ทบทวนความความรู้ให้กับนักเรียนก่อนเข้ารับการทดสอบเป็นเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนีความพร้อมในการทดสอบครั้งนี้

You may also like...