โรงเรียนบ้านหลุมหิน ได้เข้ารับการทดสอบทางการศึกษา RT ประจำปีการศึกษา 2565 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

20 กุมพาพันธ์ 2566

โรงเรียนบ้านหลุมหิน ได้เข้ารับการทดสอบทางการศึกษา RT ประจำปีการศึกษา 2565 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทุกท่าน ที่ได้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

You may also like...