วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านช่องและโรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า ได้ประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับสนามสอบ ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพห้วยกระเจา 1

You may also like...