Previous post ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
Next post การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1