ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สําหรับการติดต่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

Previous post ประชาสัมพันธ์เข้าชมพิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์ 
Next post การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2