ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 

Previous post ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดตต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
Next post ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาต่อยอดผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาฯ