ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 

You may also like...