ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม ค่ายลูกเสือจังหวัดกาญจนบุรี (ค่ายลูกเสือเจดีย์สามองค์) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

You may also like...