ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนสําหรับห้องเรียน DLTV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)