Category: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนสําหรับห้องเรียน DLTV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนสําหรับห้องเรียน DLTV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566