ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นที่ได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นที่ได้รับรางวัล

#ครูดีเด่นอำเภอท่ามะกา

ครูบุญนำ จำแพงจันทร์ ครูดีเด่นสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูจารุวรรณ โคกแก้ว ครูดีเด่นสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ครูปารีณา ยังดี ครูดีเด่นสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูกัญญาณัฐ หงษ์อุดมทรัพย์ ครูดีเด่นสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

#เรียนใกล้บ้านมีคุณภาพมีคุณธรรม

#โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น

+2

You may also like...