นิเทศ บูรณาการ โดยใช้ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน (School performance : sp Center) เป็นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนบ้านหลุมหิน

วันพุธที่ 8กุมภาพันธ์ 2566

การนิเทศบูรณาการโดยใช้ SP เป็นฐาน

นางดวงฤดี สมจิต ประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ พนมทวน2 เเละคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนในศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนพนมทวน 2 พร้อมด้วย นางสาวชนากานต์ วิหค นางสาวญาณ์จิตตินันท์ แสนศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ร่วมกันนิเทศ บูรณาการ โดยใช้ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน (School performance : sp Center) เป็นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนบ้านหลุมหิน

🗒️🗒️ประเด็นการนิเทศติดตาม คือ การส่งเสริม สนับสนุน งาน 4 ด้าน ได้แก่

🗂️1)ด้านวิชาการ ตามนโยบาย 10 จุดเน้น ของสพป.กาญจนบุรี เขต 2

🗂️2)ด้านการบริหารการเงินและสินทรัพย์

🗂️3)ด้านการบริหารงานบุคคล และ

🗂️4)ด้านการบริหารงานทั่วไป

เพื่อนิเทศติดตาม การขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นของ สพป.กาญจนบุรี เขต2 และประสานความร่วมมือในsp รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งของระบบการนิเทศภายในโรงเรียนโดยการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แนวทางการดำเนินงานของแต่ละโรงเรียนภายในศูนย์สงเสริมประสิทธิภาพพนมทวน 2

You may also like...