โรงเรียนวัดเบญพาด”ร่วมงานวันครู ปี2566 สพป.กจ.2”(16มค.66)

วันครู ปี2566
ณ สพป.กาญจนบุรี เขต2
16 มกราคม 2566

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเบญพาด เข้าร่วมงาน วันครู ปี2566 ณ สพป.กาญจนบุรี เขต2 ในวันที่ 16 มกราคม 2566
พร้อมทั้งคณะครูโรงเรียนวัดเบญพาดเข้ารับรางวัล

รางวัล โครงการเพชรเสมากาญจน์2 ปี2565

 • รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง(มอบโล่และเกียรติบัตร)
  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  นางเยาวมาลย์ เกรียงไกร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 เหรียญทอง
  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
  นางสิริภา ปลาทอง
 • รางวัลระดับเหรียญทอง
  ครูผู้สอนระดับปฐมวัย
  นางสาวเกศกนก วิเศษสิงห์

รางวัลระดับเหรียญเงิน
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์)
นางสาวสิทธินีย์ อินสว่าง

รางวัลชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทอง
ประเภท ลูกจ้าง (ธุรการโรงเรียน)
นางสาวขนิษฐา โพธิ์รัตน์

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูดีศรีพนมทวน”

 1. นางกัญญา ชมละม้าย
 2. นางอรพิณ นำประเสริฐ
 3. นางบุญนาค เมฆจินดา

You may also like...