โครงการพัฒนาการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2566
โรงเรียนวัดเบญพาด
ระหว่างวันที่ 7 ถึง 8 ตุลาคม 2565