โรงเรียนบ้านซ่อง วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง และคณะครูให้การตอนรับ นางชลณา ม่วงหวาน และนางหงส์หยก ปลาตะเพียนทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.2 ออกนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูนุชรดี ไชยมงคล ในกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

You may also like...