โรงเรียนวัดบ้านทวน จัดกิจกรรมเลือกประธานสภานักเรียน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตย เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยผลของการเลือกตั้งในครั้งนี้ เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทับทิมใส เบอร์ 1 พรรคเพื่อเธอ ได้ที่ 1 โดยได้รับคะแนน 113 เสียง

วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิ.ย.66 โรงเรียนวัดบ้านทวน จัดกิจกรรมเลือกประธานสภานักเรียน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตย เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยผลของการเลือกตั้งในครั้งนี้ เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทับทิมใส เบอร์ 1 พรรคเพื่อเธอ ได้ที่ 1 โดยได้รับคะแนน 113 เสียง

You may also like...